Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

 
Provozovatel: Ing. Jana Vopálková, U Frejlachu 348, 39403 Horní Cerekev

IČ: 16848802

Tel.:724553712

E-mail: vopalkovaj@seznam.cz
 
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na objednávkovém formuláři.
 
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:  zboží bez vady v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
 
Objednání zboží, uzavření smlouvy
Zboží je možné objednat prostřednictvím e-shopu nebo emailu.  Veškeré potvrzené objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem. Pokud si zákazník svou objednávku rozmyslí, je nutno ji co nejrychleji stornovat na tel. 724 553 712 (max. 6 hodin od objednání).
 
Cena a placení
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího.
 
Bankovní spojení pro platby v českých korunách: 670100-2204190095/6210. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
 
Možnosti doručení a platby:

 

 

 

 

 

 

  • dobírka do 1500,-Kč = poštovné 110,-Kč
  • dobírka nad 1500,-Kč = ZDARMA
  • platba předem převodem na účet 670100-2204190095/6210 = poštovné 60,-Kč
  • osobní odběr na prodejně v Horní Cerekvi = ZDARMA •  
 •  

 

Bonusový program
Ceníme si zákazníků, kteří u nás nakupují pravidelně a máme pro ně připraveny následující slevy:
  • sleva 3% již při 2. objednávce
  • sleva 4% již při 5.objednávce
  • sleva 5% již při 10. objednávce

 Pro jejich získání je třeba se zaregistrovat.

Sleva se vám nezobrazí ihned na faktuře, ale bude Vám odečtena dodatečně při platbě.

Dodací lhůta
Jestliže je zboží skladem, expedujeme ho do 24 hodin (v pracovní dny) po obdržení závazné objednávky, a to prostřednictvím České pošty. V případě, že zboží na skladě není, bude vyrobeno a dodací lhůta vám bude sdělena (1-3 týdny) telefonicky nebo e-mailem.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:
 • vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno pojištěným balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat
 • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury
 • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 30 ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 
Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:
 •  na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu.

 

Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně doporučeným dopisem.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).
Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou.
Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.
Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.

Registrace

Kupující se může u prodávajícího zaregistrovat. Během registrace je vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu kupujícího, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.
 
Závěrečná ustanovení
Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k www.vopalkovaj-pletenamoda.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Platné od 14. 11. 2012